Allmänna villkor

Om avtalet
Avtalet löper tillsvidare.

Det/de personnummer som uppges på avtalet kommer att användas för skatteavdrag. Skatteavdrag sker direkt på fakturan.

Fakturering
För löpande kunder sker fakturering runt den 25 varje månad. Betaltiden är normalt 10 dagar. Fakturor skickas via e-post om kunden inte önskar ett annat sätt. Faktureringsavgift tas ut om fakturan skickas via post.

Fakturering kan även ske via autogiro.

Tillfälliga kunder faktureras efter utfört arbete.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att en väl fungerande dammsugare med tillhörande munstycken och påsar finns för mopparen att använda. Tänk på att en gammal dammsugare i regel har sämre funktion, är dyrare i drift och ofta är tyngre att arbeta med. En funktionell och stark dammsugare ger ett bättre resultat, kortare tid för dammsugningsmomentet och är ergonomiskt bättre för mopparen.

mopp.nu använder eget material och miljövänliga medel som inte skadar hälsan. De medel som används för löpande moppning är såpa samt medel baserade på bakterier. I de fall kunden önskar speciella medel ansvarar kunden för att meddela detta till mopp.nu, samt att ställa fram medlet till mopparen att använda.

Nycklar och koder
Kunden ansvarar för att mopp.nu kommer in och kan göra det arbete som är överenskommet.

Då kunden lämnar nycklar till mopp.nu är det mopp.nu som ansvarar för dessa nycklar. Nycklarna hanteras ansvarsfullt och säkert. Nycklarna är kodade på ett sätt som gör att de inte går att spåra till kunden. Om nycklar försvinner ersätter mopp.nu den kostnad som tillkommer för nya nycklar eller lås.

mopp.nu önskar att två stycken nycklar lämnas ut av kunden för att kunna hantera förändringar i samband med sjukdom och ombokningar.

Instruktioner och koder från kund gällande porttelefoner, portkoder och larmkoder bör vara tydliga. Det är kunds ansvar att meddela förändrade koder till mopp.nu.

I de fall kund lämnar nyckel på en speciell plats inför moppningen ansvarar kunden för nyckeln. mopp.nu ersätter inte en nyckel eller lås som inte lämnats till mopp.nu för hantering och förvaring.

Om mopparen inte kan utföra sitt jobb hos kunden pga. att kunden glömt moppningen eller glömt att meddela förändringar, tex en ny portkod, räknas moppningstillfället som en sen avbokning och kunden debiteras utifrån det. mopp.nu försöker alltid få tag i kunden och hjälpa till med att lösa problemet. Om mopparen står och väntar utanför kunden innan det är möjligt att komma in för att arbeta räknas tiden som arbetstid och faktureras kunden.

Uppsägning
mopp.nu har ingen uppsägningstid. Däremot behöver du, precis som vid av- eller ombokning, säga upp avtalet senast kl. 14:00 vardagen innan din nästkommande bokade moppning för att undvika extra debitering.

mopp.nu förbehåller sig rätten att kunna avsluta samarbetet med omedelbar verkan.

Avslutning av avtal sker via mail, sms eller per telefon.
mopp.nu vill mycket gärna ta del av orsaken till att avtalet avslutas för att alltid kunna utveckla sitt arbete.

Av- och ombokningsregler
Som kund hos mopp.nu har du fritt antal av- och ombokningar.

Av- eller ombokningar ska göras senast kl. 14.00 vardagen innan ditt bokade tillfälle. Vid senare avbokning debiteras halva kostnaden på ditt pris exkl. RUT-avdraget. Det betyder att du betalar ditt vanliga pris men inget eventuellt skatteavdrag görs.

Av- eller ombokningar av ett eller flera tillfällen påverkar inte ert ursprungsschema. Det är alltså endast det eller de tillfällen du specifikt bett om som kommer att bokas om. Detta innebär att det kan bli tätare mellan ett par tillfällen innan schemat är i fas igen.
Har du bokat om ett tillfälle så kommer vi som vanligt gången efter. Om vi inte blir insläppta räknas tillfället som en sen avbokning och debiteras enligt det.

Personalfrånvaro
Vid frånvaro av personal gör mopp.nu sitt yttersta för att ersätta din moppare med en professionell vikarie.

I de fall frånvaro av personal inte kan ersättas eller sker akut, tex vid sjukdom, förbehåller mopp.nu sig rätten att avboka moppningen med kort varsel eller att hitta en ny tid som fungerar med kund och personal.

Skada hos kund
Kunden skall ha tecknat hemförsäkring som täcker de vanligaste förekommande skadorna i ett hem. Utöver kundens hemförsäkring har mopp.nu tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om mopp.nu och dess personal förorsakar sak- eller personskada ersätter mopp.nu skadan. Då kundens hemförsäkring täcker skadan som mopp.nu orsakat ersätter mopp.nu kunden kostnaden för självrisk. Skador som orsakats av långvarig användning och förslitning eller skador som inte orsakats av moppningen ersätts inte.

Alla skador som inträffat hos kund ska rapporteras av kund till mopp.nu inom 24 timmar. Ju längre tid som går desto svårare är det för kunden att visa på att det är mopp.nu som orsakat skadan. mopp.nu har en bortre gräns på 10 dagar efter själva händelsen. Skador som rapporteras av kunden senare än 10 dagar efter moppningen kommer inte att beaktas.

Efter det att mopp.nu tagit på sig ansvaret för en skada ersätts det skadade med en likvärdig vara. Ifall kunden gör inköpet skickas kvittot till mopp.nu senast 3 månader från det att mopp.nu tagit på sig ansvaret för skadan.

Större skador eller skador för ett högre värde kontrolleras i första hand av mopp.nu tillsammans med kunden. Vid behov konsulteras en oberoende besiktningsman/fackman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan.

Tidsåtgång och städupplägg
mopp.nu säljer timmar med moppning. Vad som ingår i uppdraget framgår av våra innehållsförteckningar på tjänster och paket, samt tillägg som kunden specifikt önskat. Kundens specifika önskemål ska skrivas på avtalet. Då kunden önskar extra tjänster tillfälligt, tex rengöring av ugn, ska detta meddelas mopp.nu i förväg. Utifrån önskemålet kommer kund och mopp.nu överens om ett uppskattat tidstillägg eller att prioritera bort ett annat område.

Tidsåtgången för moppning beräknas utifrån vår schablon och korrigeras vid behov utifrån kundens specifika önskemål.

Tidsåtgången för moppning beror på faktorer som t ex hur ofta moppningen utförs, hur man möblerat, om man har barn och husdjur samt de specifika önskemål kunden har.

mopp.nu förväntar sig att deras moppare arbetar med gott tempo och med den noggrannhet och omsorg för detaljer som krävs. mopp.nu ansvarar för att utbilda sina moppare och utveckla deras kunskaper och kompetenser. Det är viktigt att alla kan utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Samtidigt har alla moppare rätt till en god arbetsmiljö och rimliga förutsättningar för att utföra sitt arbete. Om mopp.nu anser att en moppning kommer att ta längre tid än överenskommet, meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Kunden kan utifrån det avgöra om hen vill godkänna tidsökningen eller vilka delar som i annat fall ska prioriteras bort.

Reklamation på tjänst
Om kunden inte är nöjd med moppningen, ska detta meddelas mopp.nu inom 24 timmar. Då mopp.nu tar på sig ansvaret för det som inte är korrekt utfört kompenseras kunden. Om kunden är missnöjd får denne direkt avbryta samarbetet. Vid avbrutet samarbete faktureras kunden fullt för tiden mopp.nu arbetat hos kunden.

Reklamation kan inte göras på tjänst och innehåll då mopparen haft tidsbrist och kunden satt en gräns för hur mycket tid som får användas. Mopparen gör prioriteringar i sitt arbete och hinner inte gå igenom hemmet en sista gång för besiktning av sitt arbete. Vid löpande moppning hinner mopparen i regel igenom hela hemmet och alla detaljer efter andra till tredje tillfället.

Tidstillägg som godkänns av kunden kan inte reklameras utan betalas av kund. Mer tid efterfrågas och används för att hinna så mycket som möjligt av den tjänst som beställts. Även om mopparen får längre tid på sig kan det betyda att alla detaljer inte hinns med.

En provmoppning kan inte reklameras utan betalas fullt av kunden enligt i förväg överenskommet pris.

Jag har noga läst igenom villkor och avtal, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som omfattas.

 

_______________________________________________________________________
Datum                                Namnteckning och namnförtydligande